مرور برچسب

NMF.jl

جدول تناوبی بسته های ماشین لرنینگ

پکیج ها و بسته های ماشین لرنینگ زیر برای پایتون، جاوا، بیگ دیتا، Lua/JS/Clojure، Scala، c/++c و R در تصویر زیر و با استعاره از جدول تناوبی عناصر طراحی و ارائه شده انداین جدول تناوبی از MLN.io بدست آمده است که یک خبرنامه ماشین لرنینگ…