مرور برچسب

Network Graph

چگونه شبکه فیسبوک شخصی خودتان را تصویر سازی کنید

مقدمه: محدودیت های اخیر facebook API باعث سخت تر شدن تصویرسازی این شبکه اجتماعی شده است اما در این پست قصد این را داریم که با وجود این محدودیت ها به شما نشان دهیم که چگونه از جمع آوری اطالاعات شروع کرده، چگونه آنها را ذخیره سازی کنید و سپس…