مرور برچسب

multivariate adaptive regression splines

آموزش – معرفی الگوریتم MARS

در ميانه­های دهه 80 يکی از مخترعين CART ، ـJerome H. Friedman، متدی را برای برطرف­کردن اين کاستی­ها توسعه داد .کاستی­های اساسی که او قصد برطرف­ کردن آنها را داشت عبارتند از :پيش­بينی ­های غيرپيوسته( تقسيم سخت) وابستگی همه…