مرور برچسب

Modeler

داده کاوی با نرم افزار IBM SPSS Modeler

درباره این دورهنرم افزار IBM SPSS Modeler یک نرم افزار کاربردی برای داده کاوی و تجزیه و تحلیل متن است که توسط شرکت آی بی ام توسعه یافته است. این نرم افزار برای ایجاد مدل های پیش بینی کننده و انجام سایر امور تجزیه و تحلیل مورد استفاده…