کاساندرا

Tag: کاساندرا

رتبه بندی بانکهای اطلاعاتی (DB-Engines)

سایت DB-Engines که مرجعیست برای اطلاعات کلی بانکهای اطلاعاتی رایج دنیا ، هر ماهه بر اساس میزان محبوبیت و رواج بانکهای اطلاعاتی، یک رتبه بندی از آنها را ارائه می...

۱۳۹۴-۰۵-۲۴

بانکهای اطلاعاتی NoSQL در حال بلعیدن تدریجی بانکهای اطلاعاتی رابطه ای

بانکهای اطلاعاتی NoSQL در حال بلعیدن تدریجی بانکهای اطلاعاتی رابطه ای هستند. میزان رواج بانکهای اطلاعاتی محبوب حال حاضر دنیا در چند سال اخیر بررسی شده است که نتایج نشان دهنده...

۱۳۹۴-۰۵-۲۱