کاربرد big data

Tag: کاربرد big data

جلوگیری از تبعیض بوسیله Big Data

امروزه از کاربردهای بیگ دیتا (Big Data) بسیار شنیده اید. کاربرد آن در سلامت، بازاریابی و… اما یک کاربرد مهم این تکنیک، استفاده از آن در جلوگیری از تبعیض بین...

۱۳۹۳-۰۶-۲۵