کاربران فیسبوک

Tag: کاربران فیسبوک

تشخیص زمان خواب و بیداری کاربران فیسبوک

تشخیص زمان خواب و بیداری کاربران فیسبوک یک محقق دانمارکی با بررسی های خود دریافت که اغلب مردم با گوشی های هوشند خود به طور متوسط ۱۴ با در روز...

۱۳۹۴-۱۲-۱۹