کاربران توییتر

Tag: کاربران توییتر

داده کاوی توییتر، نشان از گسل عمیق مذهبی آمریکایی ها می دهد

شبکه اجتماعی نقش بسیار مهمی را در فعالیت های مذهبی دارد. دانشمندان کامپیوتر پرسیده اند: این موضوع چقدر در جریان های توییتری موثر است؟ مذهب یکی از قدرتمند ترین نیروها...

۱۳۹۳-۰۷-۱۶