پیگیری

Tag: پیگیری

ثبت توقف ها در نقشه گوگل

نقشه گوگل که از دقیق ترین نقشه ها است که جدیدا معلوم شده میتواند  میتواند با پیگیری حرکتی افراد در روز محل های توقف کاربران را ثبت کند. که این...

۱۳۹۳-۰۵-۲۷