پیش بینی هوا

Tag: پیش بینی هوا

بیگ دیتا ؛ تغییرات جوی و صنعت نفت

  اهمیت شرایط جوی در صنایع مهمی مانند پتروشیمی از کسی پوشیده نیست، به خصوص اینکه این تغییرات میتواند تاثیر مستقیمی بر سرمایه گذاری ، هزینه مواد اولیه و در...

۱۳۹۴-۰۲-۰۳