پیام رسان فوری

Tag: پیام رسان فوری

شبکه اجتماعی Yik Yak برای دانشجویان

چگونه رسانه های اجتماعی دنیای ما رو شکل دادن؟ چگونه برنامه ناشناس yik yak در نظر دارد تمام محیط دانشگاه ها را به تسخیر خود در بیاورد این برنامه بصورت...

۱۳۹۳-۰۴-۱۷