قفل کردن گوشی فرزندان

Tag: قفل کردن گوشی فرزندان

با این اپلیکیشن دیگر فرزندان نمی توانند تماسهای تلفنی پدر و مادر را بپیجانند!

خانمی به نام  Sharon Standifird  بعد از اینکه از قطع تماس ها و جواب ندادن فرزنش به پیامک های خود خسته شده بود، عزمش را جلب کرد تا با اینکه...

۱۳۹۳-۰۵-۲۹