فیلم کوتاه

Tag: فیلم کوتاه

فیلم کوتاه iMom نمادی از چالش های پیش روی انسان و ربات

زمانی که به ربات ها و اتصال آنها به زندگی روزمره خود فکر میکنید ممکن است تنها به درست کردن ناهار و شام، نگهداری از کودکانتان و یا تمیز کردن...

۱۳۹۴-۱۲-۲۰