فیلم هوانوردان

Tag: فیلم هوانوردان

در آینده الگوریتم ها ارث و میراث شما را تقسیم خواهند کرد

دانشجویان هنر دانشگاه رویال مدلی کامپیوتری را طراحی کرده اندکه بااستفاده از اسناد و شواهد، الگوریتم های پیوندی را بین یک فرد و دیگران تشخیص می دهد. به طور مثال...

۱۳۹۳-۰۴-۰۹