سطر گسترده

Tag: سطر گسترده

بانکهای اطلاعاتی NoSQL در حال بلعیدن تدریجی بانکهای اطلاعاتی رابطه ای

بانکهای اطلاعاتی NoSQL در حال بلعیدن تدریجی بانکهای اطلاعاتی رابطه ای هستند. میزان رواج بانکهای اطلاعاتی محبوب حال حاضر دنیا در چند سال اخیر بررسی شده است که نتایج نشان دهنده...

۱۳۹۴-۰۵-۲۱