مرور برچسب

سری های زمانی

جبر خطی و احتمالات در یادگیری ماشینی با استفاده از پایتون

شروع رویداد  یک‌شنبه ۱۹ فروردین ۹۷  ۰۸:۰۰پایان رویداد  سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۹۷  ۱۹:۰۰مکان رویدادتهرانمدرس دوره: علی حبیب نیادکتری آمار و اقتصادسنجی از دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی لندن متخصص در…