مرور برچسب

سرنخ هایی

استفاده ICU بیمارستان ها، از داده کاوی برای رسیدن به نتایج بهتر

ICU بیمارستان ها ممکن است به زودی به یک مکان بسیار سالم برای بیماران تبدیل شوند. واحد مراقبت های ویژه، بیماران بدحال را در هر بیمارستان با نرخ های مختلف درمان می کنند. در حال حاضر محققان در جستجوی سرنخ هایی در مقادیر زیادی از داده های موجود…