مرور برچسب

سرایت

حتی در محیط انلاین نیز احساسات به شما سرایت میکنند

برخورد مستقیم احساسی با دیگران ممکن است باعث سرایت ان احساس به ما بشود. گروهی از محققان فیسبوک در مونله پارک کالیفرنیا بر روی این موضوع تحقیق کرده اند و اثبات کرده اند این اتفاق در فضای آنلاین نیز رخ میدهد و میتواند باعث سرایت آن احساس به…