زندگی مردم

Tag: زندگی مردم

نقش فروم ها در زندگی انسان ها

نتایج یک مطالعه بر روی نقش کامپیوتر بر رفتار انسان نشان میدهد که انجمن ها و تالارهای گفتگو در اینترنت تاثیرات مثبتی بر رضایت از زندگی دارد و باعث افزایش...

۱۳۹۴-۰۲-۰۳