مرور برچسب

زندگی مردم

نقش فروم ها در زندگی انسان ها

نتایج یک مطالعه بر روی نقش کامپیوتر بر رفتار انسان نشان میدهد که انجمن ها و تالارهای گفتگو در اینترنت تاثیرات مثبتی بر رضایت از زندگی دارد و باعث افزایش مشارکت میان جوامع خارج از محدوده آنلاین میشود. دکتر لوئیس پندری از دانشگاه اکستر…