داده کاوی

881

Tag: داده کاوی

881

سه کاربرد فراداده ها در هوش مصنوعی

۱-سیتم توصیه هوشمند: شرکت ها با استفاده از عادات مردم می توانند هوش مصنوعی برنامه ها را ارتقا دهند به عنوان مثال فردی که شب های یک شنبه پس از...

۱۳۹۳-۰۴-۰۸