مرور برچسب

استخراج الگوها

شناسایی چهره افراد

مقدمه در «بازشناسی چهره انسان» شما با دیدن تصویر یک فرد باید بگویید که این تصویر مربوط به کدام یک از افرادی است که قبلا دیده‌اید.این مسئله دو بخش دارد:بخش آموزش: در این بخش شما افرادی را که می‌خواهید سیستم بشناسد با تصویر به سیستم…