مرور برچسب

استخراج اطلاعات

اینفوگرافیک استخراج اطلاعات باارزش توسط دانشمندان اطلاعات

طراحی و بوجودآوردن برنامه علم اطلاعاتی موفق آمیز در کمپانی ها، نیازمند درک درستی از دانشمندان و حرفه ای های اطلاعات می باشد. این حرفه ای ها به استخراج اطلاعات و دانش ارزشمند از درون اطلاعات خام و حجیم می پردازند و در این کار بسیار تبحر…