استارت اپ

Tag: استارت اپ

Kaspersky و برترین ایده های امنیتی

  Kaspersky قصد دارد در قالب یک استارت آپ در اسراییل،  کسانی که در حوزه امنیت میتوانند راه حل های دفاعی موثر ارائه کنند را جذب کند. نفرات برتر به مسابقات نهای Kaspersky...

۱۳۹۴-۰۱-۰۶