ارگانها

Tag: ارگانها

موانع رشد داده کاوی

بسیاری از سازمان ها و ارگانها برای پیشرفت نیاز به داده کاوی دارند و همچنین برای تصمیم گیری های آینده خود نیاز به این علم دارند اماموانعی بر سر راه...

۱۳۹۳-۰۵-۲۶