مرور برچسب

ارگانها

موانع رشد داده کاوی

بسیاری از سازمان ها و ارگانها برای پیشرفت نیاز به داده کاوی دارند و همچنین برای تصمیم گیری های آینده خود نیاز به این علم دارند اماموانعی بر سر راه آنها وجود دارد که مانع پیشرفت آنها میشودعدم بلوغ در فن آوری مانع این پیشرفت می شود…