اره

Tag: اره

حفظ جنگل ها بوسیله تلفن همراه!

اکثر نویسندگان برنامه موبایل، بر روی پردازش گفتار و موسیقی تمرکز کرده اند. اما  گروهی هست که روی صداهایی دیگر همانند سرفه، صدای اسلحه و اره در حال کار و...

۱۳۹۳-۰۴-۱۶