مرور برچسب

اره

حفظ جنگل ها بوسیله تلفن همراه!

اکثر نویسندگان برنامه موبایل، بر روی پردازش گفتار و موسیقی تمرکز کرده اند. اما  گروهی هست که روی صداهایی دیگر همانند سرفه، صدای اسلحه و اره در حال کار و آزمایش می باشد!شرکت Quirkier در طرحی ابتکاری به منظور نظارت هرچه بیشتر بر حفظ…