ارزیابی

Tag: ارزیابی

۶ گام برای تسلط بر آماده‌سازی داده‌ها با پایتون

۱- شناخت(درک) کسب و کار ۲- درک داده ۳- آماده سازی داده ۴- مدلسازی ۵- ارزیابی ۶- توسعه

۱۳۹۶-۱۰-۰۵