میکروب های اسمارت فون تان شمارا معرفی میکنند

111اسمارت فون ها زیستگاه هزاران نوع باکتری هستند که با شناخت این باکتریها دریچه ای به شناخت باکتریهای بدن ما نیز باز میشود. دانشمندان نمونه ای از انگشت شست و سبابه ۱۷ نفر بعلاوه یک نمونه از نمایشگر تلفن همراه آنها تهیه کرده اند. هافینگتون پست در این مقاله گفته است: پس از بررسی ها بیش از ۷۰۰۰ نوع میکروب مختلف در این نمونه ها شناسایی شد. رایج ترین باکتریهای جدا شده در این تحقیق باکتری استرپتوکوکوس بوده است که به طور معمول به همراه کورینه باکتریوم در پوست افراد بیشترین سهم فلور نرمال را دارند. این تحقیق نشان میدهد که افراد ارتباطی بیش از یک رابطه ساده با تلفن همراه خود دارند. اسمارت فون ها فلور نرمال یا میکروبیوم ما را همراه خود حمل میکنند. محققین اعلام کردند مجموعه میکروبهای روی اسمارت فون با میکروبهای سطح بدن افراد مشترک است. البته گفتنی است این میکروبها نباید باعث نگرانی افراد شوند چون بخش عظیمی از میکروبهای محیط اطراف ما فاقد قدرت بیماری زایی و در حقیقت بی خطر هستند. قسمت بسیار اندکی از میکروبهای محیط اطراف ما خطرناک هستند. محققین همچنین در این تحقیق متوجه شدند بخش عمده ای از باکتریهایی که روی اسمارت فون ها زندگی میکنند در نوک انگشت و همچنین روی سطح گوش افراد هم یافت میشوند.

بر مبنای این نتایج ممکن است در آینده نزدیک بجای آزمایش مستقیم روی افراد، محققین از اسمارت فون ها برای تهیه نمونه های آزمایشگاهی خود استفاده کنند. به طور مثال با نمونه گیری از اسمارت فون قبل از ورود و پس از خروج به بیمارستان از انتقال احتمالی بیماری ها جلوگیری شود. نتایج این آزمایش ها محدود به تلفن هایی با نمایشگر لمسی و بدون صفحه کلید است. این آزمایش باید روی اغلب موبایل های رایج صورت بگیرد تا نتایج قطعی و قابل استناد باشد

به اشتراک بگذارید: