رمزگشایی داده های تاکسی های نیویورک

The Iconic New York Yellow Cab

روزانه در نیویورک ۱۷۳میلیون سفر شخصی صورت میگیرد. به گزارش گاردین تمام دیتاهایی که از تاکسی های نیویورک جمع آوری میشود فقط شامل زمان و مکان سوار و پیاده کردن مسافرین است و لی محققین میگویند این دیتاها که بصورت md5 هستند قابل رمزگشایی میباشند که به مهاجمان اجازه میدهد اطلاعات دیگری مانند شماره تاکسی،مشخصات فرد راننده و شماره گواهینامه او را استخراج کند.

به اشتراک بگذارید: