تراشه ای فوق العاده حساس برای بو کشیدن بمب از فاصله ۱۶ فوتی

sfo-bomb-sniffing-dog-david-paul-morris-getty

مراحل نمایشی امنیتی در فرودگاه به این زودی ها منسوخ نمیشوند. به هر حال آنها ممکن است قابل تحمل تر شوند اگر یک تیم از محققان اسرائیلی یک تراشه بسیار حساس تشخیص بمب بیاورند تا در صف بازرسی بتوسط آن شما را چک کنند. نمونه آزمایشی تراشه بو کننده بمب از گروهی نانوترانزیستور استفاده میکند که زمانی که مواد شیمیایی خاص از کنار آن عبور کنند، به تعغییرات کوچک الکتریکی واکنش نشان میدهند؛ و زمانی که میگوییم تغییرات کوچک منظورمان به تغییراتی حتی در حد چند ملوکول از ۱۰۰۰ تریلیون مولوکول میباشد! برای کسانی که حافظه خوبی ندارند باید یادآور شویم که در تکنیک گذشته دستگاه تنها به به چند مولکول در یک میلیارد مولکول واکنش نشان میداد. این تراشه حتی زمانی که هوا بسیار آلوده میباشد (مانند دود سیگار) باز هم میتواند به شناسایی خود ادامه دهد.

به اشتراک بگذارید: