۱- شناخت(درک) کسب و کار

۲- درک داده

۳- آماده سازی داده

۴- مدلسازی

۵- ارزیابی

۶- توسعه

دیدگاه شما چیست؟