۱- برنامه کاربردی موثر و کارا؛ تست و توسعه

ایجاد و حفظ اندازه مناسب، توسعه، تست و آموزش محیط‌ها

۲- بهبود برنامه کاربردی به طور موثر

مدیریت رشد داده ها، بهبود،  کاهش هزینه برای برنامه های کاربردی حیاتی

۳- تقویت انبار داده ها

ادغام داده های بزرگ و قابلیت انبار داده ها برای افزایش بهره وری عملیاتی.

۴- تجزیه و تحلیل عملیاتی

تجزیه و تحلیل انواعداده های ماشین برای بهبود نتایج کسب و کار

۵- امنیت و هوش مصنوعی

افزایش امنیت سنتی

یافتن راه‌حل بوسیله تجزیه و تحلیل منابع داده ای

۶- افزایش ۳۶۰ درجه دید از مشتری

دستیابی به یک نمایش یکپارچه واقعیاز منابع داخلی و خارجی با داده های ساخت یافته و  غیر ساخت یافته.

۷- تثبیت برنامه کاربردی و بازنشستگی
بایگانی داده های برنامه کاربردی قدیمی و ساده
استقرار نرم افزار جدید با مدیریت داده های تست و کیفیت داده ها.

۸- کاوش داده ها

یافتن، مصورسازی و درک همه بیگ دیتا برای بهبود تصمیم گیری

۹- امنیت و انطباق

محافظت از داده‌ها،  بهبود داده‌ها، یکپارچگی، کاهش خطرات نقض

 

دیدگاه شما چیست؟