گوگل مجموعه ای جدید از اموجی ها را با هدف ترویج برابری جنسیتی پیشنهاد داده است این اموجی ها شامل کارتون زنان مهندس، زنان داروساز، زنان لوله کش، زنان کشاورز و زنان موسیقی دان می باشند.
یکی از کارمندان گوگل می گوید که وقت آن رسیده است که اموجی ها منعکس کننده نقش زنان در هر حرفه و شغلی باشند.

اموجی
با توجه به اینکه میلیونها نفر از مردم در سراسر جهان استفاده از emoji را وسیله مهم ارتباطی می نامند و زنان کمتر از ۳۰ سال بیشترین استفاده را دارند بهترین فرصت برای ارائه آن می باشد.

دیدگاه شما چیست؟