Br3OitAIQAACZ6w (1)

در تحقیقی از پروفسوری به نام ویلسون آمده است: به دلیل افزایش استفاده روزانه اشخاص از موبایل، ابزارهای هوشمند و… ذهن انسانها دیگر خلاقیت قبل را ندارد و در مواقع تنهایی و بیکاری (دور از موبایل) دیگر توانایی ساختن افکار مثبت، تخیلات ذهنی و یادآوری خاطرات خوب را ندارند. به طوری اگر مدت تنها و بیکار باشند حاضرند برای فرار از این وضعیت به خود شوک الکترونیک وصل کنند!

پروفسور ویلسون در آزمایشی بر روی مردها و زن هایی که ۱۵ دقیقه به صورت تنها و بیکار و بدور از موبایلشان در جایی نگه داشته شدند دریافت ۲۵ درصد زنان در این وضعیت و به دلیل آزرده شدن از این حالت حاضرند به خود شوک الکتریکی وصل کنند در صورتی این عدد در مردان به ۶۶ درصد می رسد!

دیدگاه شما چیست؟