موانع رشد داده کاوی

بسیاری از سازمان ها و ارگانها برای پیشرفت نیاز به داده کاوی دارند و همچنین برای تصمیم گیری های آینده خود نیاز به این علم دارند اماموانعی بر سر راه آنها وجود دارد که مانع پیشرفت آنها میشود

عدم بلوغ در فن آوری مانع این پیشرفت می شود ولی مسائل سازمانی و فرهنگی عوامل مهمتری در نادیده گرفتن داده کاوی در سازمان ها به شمار میاید.

 

دیدگاه شما چیست؟