اگر اینترنت قطع شود چه می شود؟

1

دیوانگاه: اگر اینترنت قطع شود آشوب و به هم ریختگی در خیابان ها به دلیل از کار افتادن چراغ های راهنمایی و رانندگی، درگیری مردم در صف پمپ بنزین ها به دلیل از کار افتادن دستگاه ها و قفسه های خالی و پنجره های شکسته شده ی فروشگاه های زنجیره ای که سیستم های امنیتی آن ها و همچنین صندوق هایشان با استفاده از اینترنت کار می کنند، تنها بخشی از فاجعه ای است که در صورت قطع شدن اتصال اینترنت با آن روبرو خواهیم شد. مشکل اساسی دیگری که می تواند در زمان قطع شدن اینترنت، یک اختلال مهم و اساسی در زندگی انسان ها ایجاد کند، قطع شدن ارتباط چراغ های راهنمایی و رانندگی با مراکز کنترل ترافیک است. البته در چنین شرایطی، مردم می توانند با کمک یکدیگر و احترام به حقوق دیگران، از ایجاد یک فاجعه ی ترافیکی جلوگیری کنند.