شروع رویداد
 شنبه ۱۹ خرداد ۹۷  ۱۶:۳۰
پایان رویداد
 شنبه ۱۹ خرداد ۹۷  ۱۸:۳۰
مکان رویدادتهران

 

 

دیدگاه شما چیست؟