در این فیلم، مشاهده می کنید یک نرم افزار برای آموزش راه رفتن، دویدن و فوتبال بازی کردن به خودش، از شبیه سازی مجازی استفاده کرده و سخت در حال تمرین می باشد تا بتواند راه رفتن را یاد بگیرد…

 

دیدگاه شما چیست؟