شناسایی بیماری ها و سرطان با هوش مصنوعی

محققان سیستمی با نام Enlitic را طراحی کرده اند که با آنالیز عکسهای پزشکی میتواند بیماری و سرطان را شناسایی کند.این یک رویکرد جدید در حوزه پزشکی است که هوش مصنوعی میتواند کمکی برای تشخیص و پیشگیری از بیماری باشد. در این سیستم از روش شبکه عصبی استفاده شده است. محققان میخواهند با پیشگیری بیماری نقش عمده ای را درجامعه ایفا کنند.

دیدگاه شما چیست؟