در این کلیپ در صدد انکار برخی مشکلات بوجود آمده نیسیتم اما نقل قولی از مانوئل کاستلز، جامعه شناس معاصر نکات قابل تاملی را به ما گوش زد خواهد کرد. کاستلز در کتاب معروف قدرت ارتباطاتش با این مضمون می نویسد: پژوهش ها نشان داده که مفاسد اقتصادی در کشورها افزایش آنچنانی نسبت به قبل نداشته است.

دیدگاه شما چیست؟