شنود

گروهی از محققان و مهندسان آلمانی دستگاهی را اختراع کردند که به اعتقاد آنها میتواند جلوی شنود را گرفته و تمامی سیگنالهای مغناطیسی را کور کند.

این دستگاه به نام Cyborg Unplug به پریز برق اتاق متصل شده و امواجی بر ضد امواج ارسالی از اطراف فرستاده و درنتیجه آنها را کور میکند.

در فیلم زیر مخترعین این وسیله درباره آن توضیح می دهند:

دیدگاه شما چیست؟