با سلام خدمت خوانندگان گرامی

مقاله ای دیگر در حوزه داده کاوی توسط دانشکده مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران برای شما عزیزان آماده نموده ایم، مقاله حاضر در رابطه با بررسی تاثیر ادراک از خلاقیت پیامک‌های تبلیغاتی بر نگرش و واکنش مصرف‌کنندگان به همت دانشجویان دانشگاه تهران در زمستان ۱۳۹۴ به نگارش درآمده است.

چکیده

در عصر فناوری ‌اطلاعات و ارتباطات، نگرش مصرف‌کنندگان به ادراک از خلاقیت پیامک‌های تبلیغاتی، یکی از موضوعات مطرح در حوزه بازاریابی است و هنوز شناخت چندانی درباره آن وجود ندارد. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ادراک از خلاقیت پیامک‌های تبلیغاتی بر نگرش و واکنش مصرف‌کنندگان به پیامک‌های تبلیغاتی ارسالی به تلفن همراه آنهاست. جامعه آماری این تحقیق کاربران تلفن همراه در شهر تهران و حجم نمونه ۳۸۵ نفر است که به‌صورت نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری‌ داده‌ها توصیفی- پیمایشی است. مدل مورد مطالعه با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری و رویکرد کمترین مربعات جزئی آزمون شد. نتایج بیانگر آن است که ادراک از خلاقیت پیامک تبلیغاتی بر نگرش و واکنش‌رفتاری مصرف‌کنندگان به پیامک‌های تبلیغاتی ارسالی به تلفن همراه آنان تأثیر مثبت معناداری دارد، درحالی‌که ادراک از خلاقیت پیامک تبلیغاتی به‌صورت غیرمستقیم و از طریق متغیر میانجی نگرش نیز بر واکنش ‌رفتاری مصرف‌کنندگان تأثیر می‌گذارد.

نویسندگان:

عظیم زارعی: استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

 مهدی دهقانی سلطانی: دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی بین‌الملل دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

حسین فارسی زاده: دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی بین‌الملل دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

 رسول غلامزاده: مربی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور، دهدشت، ایران

فصلنامه مدیریت بازرگانی – سال هفتم، شماره ۲۶، زمستان ۱۳۹۴٫

برای مشاهده کامل مقاله روی “[download id=”31″ format=”4″]” کلیک کنید.

 

دیدگاه شما چیست؟