جئولوکیشن به فرآیند شناسایی موقعیت های مکانی جئوکرافیک یک شی مانند یک تلفن همراه یا یک کامپیوتر را گویند. این قابلیت در توییتر وجود دارد و داده کاوان میتوانند از آن برای داده کاوی و مصورسازی اطلاعاتشان استفاده کنند. مصورسازان برای این منظور می توانند از فورمت GeoJSON و Leaflet.js که یک کتابخانه فوق العاده برای نقشه های تعاملی می باشند استفاده کنند.

دیدگاه شما چیست؟