یک استاد شیمی در تگزاس آمریکا سدان فورد الکتریکی خود را پس از خرید، به طور منحصر به فردی (و احتمالا به صورت غیر قانونی ) ارتقا داده است و آن را به یک دستگاه مواد مخدر یاب مجهز کرده است که می تواند مقادیر کمی از مواد غیر قانونی و مخدر را در هوا تشخیص داده و با دقت تعجب آوری،  منبع و محل دقیق آن را تعیین  کند. این دستگاه توسط دکتر Guido Verbeck استاد دانشگاه تگزاس شمالی طراحی و ساخته شده است. البته در ابتدا قرار بود این دستگاه برای اندازه گیری آلودگی بزرگراه ها و دیگر برنامه های زیست محیطی طراحی شود.

دیدگاه شما چیست؟