shotspotter-incident-review-center

شرکت SST برنامه ای با نام ShotSpotter را طراحی کرده است که با جمع آوری اطلاعات از اینترنت اشیاء در سطح شهر و آنالیز آن میتواند موقعیت تیر شلیک شده را تعیین کرد.

زد دی نت بیان کرده است که با وجود سنسورهایی در اینترنت اشیاء و تشخیص صدا و هدایت صوت ها به مرکز مدیریت این برنامه و آنالیز این اطلاعات و مکانی که این اطلاعات از آن دریافت شده است تشخیص مکان تیراندازی معلوم میشود.

دیدگاه شما چیست؟