شاید تا به حال آتش بازی زیاد دیده باشید؛ چه در تلویزیون چه در پارک های نزدیک خانه تان. اما دیدن آتش بازی از درون یک هواپیمای بدون سرنشین و از نزدیک ترین حالت ممکن به انفجار ها چیزی است که به احتمال زیاد تجربه اش نکرده اید. ما شما را دعوت میکنیم به کمی هواپیما سواری…

دیدگاه شما چیست؟