security-keys

با توجه به جاسوسی های NSA از ایمیل و متن های آن و نگه داری آن برای استفاده های گوناگون مردم را به ترس انداخته  ولی برنامه virtru به عنوان قاتلی برای NSA با رمزگداری پیشرفته از اطلاعات شما محافظت میکند. در این برنامه میتوان پس از فرستادن ایمیل آن را لغو کرد و همچنین تاریخ انقضا برای آن تعیین کرد. این برنامه رمزگذاری را بخ صورت دو طرفه انجام میدهد.

دیدگاه شما چیست؟