1

به گزارش گارتنر بیگ دیتا، اکتشاف داده ها و علم داده سه ترکیبی منطقی از داغ ترین روند تجزیه و تحلیل داده ها در چند سال اخیر است که اکتشاف داده ها مرحله جدید از این روند میباشد. گارتنر معتقد است که اکتشاف داده ها تا سال ۲۰۱۷ تبدیل به یک دسته بندی جدید در بازار خواهد شد. و ابزارهای جدید اکتشاف باعث میشود تا کاربران بیشتری به منابع داده گسترده تری دسترسی داشته باشند.

دیدگاه شما چیست؟