یک مطالعه جهانی توسط بیت دیفندر در مورد فراوانی باج افزارها نشان میدهد که ۶۱ درصد ایمیل های مخرب در کشور امریکا حاوی باج افزار میباشد. در کشور انگلستان این عدد ۵۴ درصد میباشد. همچنین در این مطالعه مشخص شد که کاربران انگلیسی بیشترین میزان پرداختی را برای دریافت اطلاعات خود به باج افزارهای داشته اند. به گفته کاتالین( استراتژیست ارشد بیت دیفندر) پدیده باج افزارها با هدف قرار دادن کاربران و سرقت اطلاعات به سودهای هنگفتی دست پیدا کرده اند.

دیدگاه شما چیست؟