image

ارتش آمریکا به منظور کمک به پرسنل خود برای اینکه از زندگی نظامی به زندگی عادی برگردند، ابر کامپیتر واتسون را به استخدام در می آورد. این ابر کامپیوتر قرار است با استفاده از دیتابیس خود و  پرسنل ارتش، به نظامیان کمک کند تا توانایی های خود را برای راه اندازی شغل های جدید و اداره زندگی به صورت غیر نظامی و همانند شهروندان عادی کمک کند.
واتسون با داشتن ۳۰۰۰ مدرک درباره خروج نظامیان و بازگشت به شهروندی عادی به سوالات سایر نظامیان در باره خروج از ارتش کمک خواهد کرد.

دیدگاه شما چیست؟