پزشکان میتوانند با استفاده از یک محیط بصری، به فرموله سازی  سوال ها و اطلاعات پزشکی شان پرداخته  تا بتوانند به سوال های روتین پاسخی سریع تر بدهند. همچنین با بررسی جواب هایی که از این محیط ها می گیرند میتوانند به دانش بیشتری دست پیدا کنند.

آنالیز بصری

عکس اول: الگوی سنتی تحقیقات بالینی در پزشکی.

آنالیز بصری

عکس دوم: الگوی تحقیقات بالینی طبق اصول بیگ دیتا.

دیدگاه شما چیست؟